Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000
O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)
 
§ 67
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební
období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev v obcích; pro nové volby19) může být tato lhůta zkrácena
nejvíce o jednu třetinu.
 
Pravomoc zastupitelstva obce
§ 84
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35odst. 1); ve věcech patřících do přenesené působnosti, jen stanoví-li tak tento nebo zvláštnízákon.
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
b)schvalovat územní plán obce a regulační plán28) a vyhlašovat jejich závazné části obecnězávaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e)zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich
zřizovací listiny,
f)schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, spole čenskou smlouvu29) a
stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a
rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,
g)delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h)navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k)navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic
obce a o slučování obcí,
l)volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto
zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat
je z funkce,
m)stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
n)stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů
obce; jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního
úřadu,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r)rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných
prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) plnit další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.
(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce
mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předloženy k
rozhodnutí podle § 105 odst. 1.
 
§ 85
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a)nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 20 000 Kč,
c)bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a
fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a
ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury,
tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20 000 Kč,
d) peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,
e) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
h) bezúplatné postoupení pohledávek,
i)uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o
převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o
sdružení,
j) zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech,
k) emise komunálních obligací.